برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

مشخصات

ابوذر درویشی

سمت

امور عمومی مرکز بهداشت سلماس

تحصیلات

کارشناس بیماری ها

شماره تماس

35244044 کد شهرستان 044

محل خدمت

مرکز بهداشت سلماس

تنظیمات قالب